Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)26,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)18,21
Indeks staranja130117
Indeks staranja za moške8890
Indeks staranja za ženske179145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)103,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
351413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
225352