Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)393101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21
Indeks staranja93117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske110145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
323352