Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)143101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91
Indeks staranja111117
Indeks staranja za moške7390
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
322413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
200352