Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)447101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
6,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,51
Indeks staranja87117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske100145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7860
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
7052
Komunalni odpadki (kg/preb)
681352