Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)295101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,11
Indeks staranja159117
Indeks staranja za moške11590
Indeks staranja za ženske209145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)106100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
446413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
384352