Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)152101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,31
Indeks staranja138117
Indeks staranja za moške10390
Indeks staranja za ženske180145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
337352