Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)92101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,21
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske125145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)108100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)106100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
349413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
277352