Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)93101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,21
Indeks staranja102117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske119145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-30,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
494413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
275352