Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)71
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske127145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
202352