Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)214101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)28,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,21
Indeks staranja70117
Indeks staranja za moške6690
Indeks staranja za ženske73145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
391413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
318352