Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)01
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške8990
Indeks staranja za ženske119145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)49,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4352
Komunalni odpadki (kg/preb)
290352