Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)72101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,91
Indeks staranja92117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske107145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
222352