Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)129101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61
Indeks staranja113117
Indeks staranja za moške8790
Indeks staranja za ženske139145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
245352