Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)27101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)18,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,41
Indeks staranja209117
Indeks staranja za moške13590
Indeks staranja za ženske285145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)72,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
518413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
142352