Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)135101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11
Indeks staranja88117
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske109145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1510
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)109100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-31,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
243352