Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,21
Indeks staranja157117
Indeks staranja za moške11690
Indeks staranja za ženske199145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)105100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)106100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3952
Komunalni odpadki (kg/preb)
221352