Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške10990
Indeks staranja za ženske126145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
264352