Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91
Indeks staranja98117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske122145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
366352