Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,71
Indeks staranja136117
Indeks staranja za moške10590
Indeks staranja za ženske167145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
450413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
351352