Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,91
Indeks staranja134117
Indeks staranja za moške11590
Indeks staranja za ženske153145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
168352