Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41
Indeks staranja96117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske128145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
390413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
271352