Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,21
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske160145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)79,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)47,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
464413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
381352