Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31
Indeks staranja109117
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske134145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
362413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
259352