Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)145101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,31
Indeks staranja141117
Indeks staranja za moške10990
Indeks staranja za ženske174145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
379352