Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)183101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,71
Indeks staranja119117
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske133145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)83,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
365352