Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,81
Indeks staranja115117
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske138145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)57,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
340413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
328352