Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-24,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,11
Indeks staranja150117
Indeks staranja za moške11790
Indeks staranja za ženske183145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
328352