Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)21
Indeks staranja131117
Indeks staranja za moške10890
Indeks staranja za ženske154145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
289352