Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)123101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,41
Indeks staranja81117
Indeks staranja za moške7090
Indeks staranja za ženske93145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
362413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
301352