Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,71
Indeks staranja142117
Indeks staranja za moške11190
Indeks staranja za ženske174145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)69,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
271352