Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41
Indeks staranja99117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske124145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
427413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
367352