Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)176101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81
Indeks staranja113117
Indeks staranja za moške8390
Indeks staranja za ženske145145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
267352