Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,31
Indeks staranja123117
Indeks staranja za moške8890
Indeks staranja za ženske165145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)119,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
334352