Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske147145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
537413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
220352