Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)27101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41
Indeks staranja105117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske132145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
461413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
309352