Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)397101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,81
Indeks staranja157117
Indeks staranja za moške12490
Indeks staranja za ženske190145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-14,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
606413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
471352