Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)11101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)48,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)51
Indeks staranja272117
Indeks staranja za moške17990
Indeks staranja za ženske458145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)1076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)58100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)64100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)65,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
630413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4352
Komunalni odpadki (kg/preb)
178352