Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)244101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,11
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske120145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)92,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
302413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
309352