Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41
Indeks staranja98117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske123145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)111100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)110100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
380352