Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51
Indeks staranja112117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
382413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
297352