Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)300101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11
Indeks staranja146117
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske186145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
404413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
488352