Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21
Indeks staranja106117
Indeks staranja za moške9190
Indeks staranja za ženske122145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
385413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
296352