Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81
Indeks staranja150117
Indeks staranja za moške10690
Indeks staranja za ženske198145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
543413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
346352