Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,71
Indeks staranja80117
Indeks staranja za moške6390
Indeks staranja za ženske98145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
220352