Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-191
Indeks staranja173117
Indeks staranja za moške13490
Indeks staranja za ženske215145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
845413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
517352