Občina Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Koper

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor J. Jeraša

Občina Koper je del obalno-kraške statistične regije. Meri 311 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 7. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 52.800 prebivalcev (približno 26.250 moških in 26.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 170 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,3 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 23 vrtcev, obiskovalo pa jih je 2.183 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 3.750 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.760 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

Vsak 24. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo je veljalo enako - vsak 24. prebivalec države je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 464 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 74 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 93.300 prihodov in 329.900 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,9 % vseh prihodov in 3,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu so bili v občini zbrani 403 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 51 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)170101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,08,4
Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km231120.273
Število prebivalcev52.8112.052.496
Število zaposlenih oseb21.606729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.010,03987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.437.53190.789.676