Občina Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Gornja Radgona

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Gornja Radgona je del pomurske statistične regije. Meri 75 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 93. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 8.650 prebivalcev (približno 4.250 moških in 4.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 59. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 116 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,2 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,6 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 135 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo enako število takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 279 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 80 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 650 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 330 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

Vsak 19. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 416 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 63 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 329 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 23 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,4
Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev8.6322.052.496
Število zaposlenih oseb3.850729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)856,57987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)337.11990.789.676