Občina Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.

Rečica ob Savinji

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Rečica ob Savinji je del savinjske statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 178. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 2.300 prebivalcev (približno 1.150 moških in 1.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 172. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 76 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,3 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,9 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 122 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 79 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 170 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 31 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 26 %.

Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 375 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 98 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (47 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 308 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 44 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,68,4
Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev2.2952.052.496
Število zaposlenih oseb380729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)726,46987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.36090.789.676