Občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok

Občina Novo mesto je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 236 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 20. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 36.250 prebivalcev (približno 18.150 moških in 18.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 6. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 154 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,9 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 98 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 22 vrtcev, obiskovala pa sta jih 1.702 otroka. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 76 % vključenih v vrtec , kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 3.160 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

Vsak 27. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 374 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 31.800 prihodov in 65.900 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,0 % vseh prihodov in 0,7 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 380 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 28 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,58,4
Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.2452.052.496
Število zaposlenih oseb21.245729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.084,32987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.732.23790.789.676