Občina Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.

Nova Gorica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Johan Jaritz

Občina Nova Gorica je del goriške statistične regije. Meri 280 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 10. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 32.000 prebivalcev (približno 15.800 moških in 16.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 9. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 115 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,2 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,0 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 15 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.215 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 2.390 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.200 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 %.

Vsak 39. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 419 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (61 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 74.100 prihodov in 145.200 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,3 % vseh prihodov in 1,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu so bili v občini zbrani 503 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 151 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)115101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,18,4
Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km228020.273
Število prebivalcev31.9922.052.496
Število zaposlenih oseb13.372729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.032,97987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.139.33090.789.676